Mesto Piešťany - Rekonštrukcia podkrovia MsÚ Piešťany

Obec Trenčianske Jastrabie - Prístavba ZŠ a prístavba telocvične ZŠ

SPP a.s. - MAT/07015-Zabezpečenie tepla na KS 04 pri odstávke 6 MW TuS

TECHNOTUR s.r.o. - Modernizácia tepelného hospodárstva, okruh ÚK a VS2